Regulamin rankingu Merytoryczni

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem rankingu “Merytoryczni” (dalej: Ranking”) jest S Words Grzegorz Miecznikowski z siedzibą w Warszawie (dalej: “Organizator”). ranking ma na celu wyłonienie i promowanie wartościowych, ale jeszcze nieodkrytych talentów na platformie LinkedIn.
 2. Uczestnictwo w rankingie jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Aby wziąć udział w rankingu należy zgłosić się poprzez formularz kontaktowy dostępny tutaj: https://forms.gle/Gm1kgEW8gxidEzCb7 

§2. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem rankingu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
 2. Profil uczestnika na LinkedIn musi być aktywny od co najmniej 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do rankingu.
 3. Osoba uczestnicząca musi publikować średnio dwie treści tygodniowo na swoim profilu w ostatnich 3 miesiącach.
 4. Treści mogą być pisane zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
 5. Do rankingu mogą zgłaszać się osoby niemające polskiego pochodzenia, zamieszkujące teren Rzeczypospolitej i tutaj pracujące.
 6. Osoba uczestnicząca musi posiadać mniej niż 5 000 obserwujących na swoim profilu LinkedIn w momencie zgłoszenia.
 7. Zgłoszenia mogą być dokonywane przez samych kandydatów lub przez osoby trzecie.
 8. Harmonogram:
  9.07.204-16.08.2024. Przyjmowanie zgłoszeń
  16.08.2024-30.09.2024. Obrady Jury, Kontakt z osobami laureackimi, opracowywanie rankingu
  30.09.2024-15.10.2024. Ogłoszenie rankingu.

§3. Zasady rankingu

 1. Ocena uczestników będzie dokonywana w następujących kategoriach:
  a) Jakość treści
  b) Regularność publikacji
  c) Innowacyjność formy
  d) Potencjał rozwoju
  e) Dialog ze społecznością LinkedIn
 2. Szczegółowe kryteria oceny w każdej kategorii:
  a) Jakość treści: oryginalność pomysłów, głębokość analizy, praktyczna wartość dla osób czytelniczych
  b) Regularność publikacji: częstotliwość postów, konsekwencja w utrzymywaniu harmonogramu
  c) Zaangażowanie społeczności: jakość i częstotliwość odpowiedzi na komentarze, inicjowanie i uczestnictwo w dyskusjach
  d) Innowacyjność formy: kreatywne wykorzystanie funkcji LinkedIn, różnorodność formatów treści (tekst, grafiki, wideo)
  e) Potencjał rozwoju profilu do stania się liderem/liderką opinii w swojej niszy
  Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności profili i treści osób uczestniczących.

§4. Dyskwalifikacja osób uczestniczących

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji osoby uczestniczącej w rankingu w przypadku naruszenia przez osobę:
  a) Regulaminu LinkedIn
  b) Standardów społeczności LinkedIn
  c) Regulaminu rankingu “Merytoryczni”
  d) Zasad współżycia społecznego
  e) Przepisów prawa
 2. Dyskwalifikacja może nastąpić w szczególności w przypadku:
  a) Używania fałszywych kont lub manipulowania statystykami profilu
  b) Publikowania treści obraźliwych, dyskryminujących lub szerzących mowę nienawiści
  c) Naruszania praw autorskich lub własności intelektualnej
  d) Spamowania lub nadmiernego tagowania innych osób użytkujących LinkedIn
  e) Promowania produktów lub usług zakazanych, w tym: alkoholu, nielegalnych substancji lub narkotyków
 3. Decyzja o dyskwalifikacji uczestnika jest podejmowana przez Organizatora na podstawie dostępnych dowodów i jest ostateczna.
 4. W przypadku dyskwalifikacji uczestnika, traci on prawo do wszystkich nagród i wyróżnień związanych z rankingem “Merytoryczni”.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznego ogłoszenia faktu dyskwalifikacji, jeśli uzna to za konieczne dla zachowania transparentności rankingu.

§5. Jury i konflikt interesów

 1. Jury rankingu składa się z osób eksperckich wybranych przez Organizatora.Członkowie jury nie mogą:
  a) Brać udziału w rankingu.
  b) Nominować ani oceniać członków swojej rodziny, osób blisko spokrewnionych, partnerów życiowych, ani osób, z którymi są w bliskich relacjach osobistych lub zawodowych.
 2. Każda osoba członkowska w jury jest zobowiązana do zgłoszenia Organizatorowi potencjalnego konfliktu interesów w odniesieniu do którejkolwiek z osób uczestniczących w rankingu.
 3. W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów osoba członkowska jury zostanie wyłączona z oceny konkretnego uczestnika lub grupy uczestników, których dotyczy konflikt.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i ostatecznej decyzji w kwestiach dotyczących konfliktu interesów.
 5. Jury jest zobowiązane do zachowania poufności w zakresie przebiegu obrad i procesu oceny uczestników. Naruszenie tej zasady, w tym ujawnienie informacji o przebiegu obrad, wynikach przed ich oficjalnym ogłoszeniem lub jakiekolwiek inne przecieki, skutkować będzie natychmiastowym wydaleniem z jury. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia dalszych kroków prawnych w przypadku, gdy przeciek spowoduje szkodę dla rankingu lub jego uczestników.

§6. Nagrody

 1. Osoby Laureackie Rankingu otrzymają:
  a) Bilet oraz nagranie dwóch szkoleń z LinkedIn realizowanych do 31.12.24 roku – “Budowanie marki osobistej na LinkedIn” oraz “Treści na LinkedIn – wszystko, co musisz wiedzieć”, które trwają po 3 godziny każde z przerwami.
  b) Dostęp do społeczności “Merytoryczni” po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń
  c) Publikację wywiadu na platformie Organizatora
 2. Wszystkie osoby, które zgłoszą się do rankingu, otrzymają bilet na szkolenie dotyczące lepszych treści na LinkedIn wymienione w pkt. 1, dostęp do społeczności “Merytoryczni” oraz zaproszenie do beta testów ekskluzywnej platformy i forum dla osób eksperckich, której celem jest wzmacnianie ich obecności w social media.

§7. Rozstrzygnięcie rankingu

 1. Wyniki rankingu zostaną ogłoszone w ciągu 60 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
 2. Wyniki rankingu zostaną opublikowane na platformach organizatora w tym na stronie www, na LinkedIn, oraz podane mailowo do wiadomości osób laureackich mailowo.
 3. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§8. Zobowiązania uczestników

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku i treści przez Organizatora w celach promocyjnych rankingu.

§9. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator danych:
  S Words Grzegorz Miecznikowski z siedzibą w Warszawie, ul. Tyszkiewicza 35/40, 01-172 Warszawa. Zakres przetwarzanych danych:
  a) Imię i nazwisko
  b) Adres e-mail
  c) Link do profilu LinkedIn
  d) Treści publikowane na LinkedIn
  e) Informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym
  f) Wizerunek (w przypadku laureatów)
  Cele przetwarzania danych:
  a) Przeprowadzenie konkursu “Merytoryczni”
  b) Ocena zgłoszeń i wyłonienie laureatów
  c) Komunikacja z uczestnikami
  d) Publikacja wyników konkursu
  e) Realizacja nagród i szkoleń
  f) Promocja konkursu i jego laureatów
  g) Cele analityczne i statystyczne
  h) Dochodzenie lub obrona roszczeń
 2. Podstawy prawne przetwarzania:
  a) Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby
  b) Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy (regulaminu konkursu)
  c) Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny (np. przepisy podatkowe)
  d) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora
  Okres przechowywania danych:
  a) Dane uczestników: do 12 miesięcy po zakończeniu konkursu
  b) Dane laureatów: do 5 lat od zakończenia roku podatkowego
  c) Dane w celach marketingowych: do momentu wycofania zgody
  Odbiorcy danych:
  a) Upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora
  b) Członkowie jury konkursu
  c) Dostawcy usług IT i hostingowych
  d) Firmy kurierskie (w przypadku wysyłki nagród)
  e) Organy państwowe, gdy wymagają tego przepisy prawa
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadku korzystania z usług dostawców spoza EOG, stosowane będą odpowiednie zabezpieczenia (np. standardowe klauzule umowne).
 4. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Prawa osób, których dane dotyczą:
  a) Prawo dostępu do danych
  b) Prawo do sprostowania danych
  c) Prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”)
  d) Prawo do ograniczenia przetwarzania
  e) Prawo do przenoszenia danych
  f) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
  g) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  h) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes UODO)
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. Niepodanie danych uniemożliwi uczestnictwo w konkursie.
 6. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dotyczą, lub z publicznie dostępnych źródeł (profil LinkedIn).
 7. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, w tym m.in. szyfrowanie danych, kontrolę dostępu, regularne audyty bezpieczeństwa.
 8. Aby skorzystać z przysługujących praw, należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu miesiąca od otrzymania żądania.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. O wszelkich zmianach uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub poprzez ogłoszenie na stronie konkursu.
 10. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt: hello@grzegorzmiecznikowski.pl

§10. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach osoby uczestniczące zostaną poinformowane drogą mailową oraz poprzez ogłoszenie na stronie rankingu.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z rankingiem “Merytoryczni” będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 6. W sprawach związanych z rankingiem prosimy o kontakt:
  Email: hello@grzegorzmiecznikowski.pl
  Media społecznościowe:
  Zachęcamy do śledzenia naszych oficjalnych kanałów w mediach społecznościowych:
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/grzegorzmiecznikowski/
  Facebook: https://www.facebook.com/grzegorz.miecznikowski
 7. Udział w rankingu “Merytoryczni” oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10.07.2024.

Brak produktów w koszyku.